Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv globalt. I Norge rammes 3000 mennesker årlig, og de fleste dør av sykdommen. 

Hittil er det bare screeningundersøkelse med CT-røntgen som har vist seg effektivt i å oppdage lungekreft. Nye metoder for å oppdage sykdommen i et tidlig og kurabelt stadium er sterkt etterspurt.

Kan hunder hjelpe oss med dette?

Et prosjektsammarbeid mellom:

Fjellanger Detection and Training Acadamy (FDTA), Helse Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO)

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsrådets FORNY-midler og en betydelig engenfinansiering fra alle 3 parter som deltar prosjektet.

Dagens metode

Dessverre er dagens metode for å oppdage lungekreft beheftet med store kostnader. Dette knytter seg til to forhold, det ene er at man må undersøke veldig mange individer for å finne de som faktisk har lungekreft, det andre forholdet gjelder oppfølging av såkalt usikre funn hos en stor andel av individene som blir undersøkt med CT.

Slike funn krever ofte utredning som er på linje med det som kreftpasienter gjennomgår.

Cancer Detection Dog – Program

I dette prosjektet, som er det hittil største i sitt slag, vil vi vurdere hvorvidt hunder er i stand til å skille utåndingsprøver fra mennesker med lungekreft fra mennesker som enten er friske eller lider av andre sykdommer. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Lungeavdelingen ved Helse Bergen.

Metoden er ekstremt skånsom for de individene som deltar, den eneste belastningen er at de må puste noen ganger i et lite filter som er bygget inne i en liten håndholdt sylinder. Vår studie tar sikte på å omgå alle de problemer og svakheter som vi har identifisert i tidligere studier på dette feltet.

Hvorfor hunder

Hundenesen er et enestående organ og vi mennesker har enda ikke klart å utvikle noen form for teknologi som kan slå hundenesen og dens bruksegenskaper. Her er mulighetene mange! 

FDTA’s hunder har allerede demonstrert sine kvaliteter innenfor påvisning av eksplosiver (miner) på oppdrag for FN og til å påvise skjulte rustskader på utstyr (rør og tanker) til nytte for olje og gassindustrien. 

Hundene vi bruker i dette prosjektet er formålsrettet avlet til bruk i søksarbeid i gjennom flere generasjoner.

Mål

Målet med prosjektet er å vurdere om hunder kan detektere lungekreft i et tidlig og kurabelt stadium. Lykkes vi kan metoden erstatte CT-røntgen som første screeningundersøkelse, for derved bedre å skille ut de individene som virkelig trenger utredning med tanke på lungekreft. Heri ligger et enormt innsparingspotensial for både enkeltindivider og samfunn.

Fjellanger Detection & Training Academy (FDTA), som er forskning og utviklingsavdelingen ved Fjellanger Hundesenter, har utviklet ny teknologi, Remote Scent Tracing (RST)  hvor vi bruker hunder til å analysere prøvemateriale. Pusteprøvene som pasientene har avgitt i forbindelse med eventuelle andre undersøkelser tas med til FDTA sitt laboratorium hvor hunder brukes som analyseverktøy (detektor). Hundene arbeider i et eget laboratorium uten noen form for kontakt med pasientene. FDTA har arbeidet suksessfult med en slik fremgangsmåte i mer enn 15 år.   I prosjektet har FDTA også et tett samarbid med Dr. Adee Schoon fra Nederland. 

  

 

Kontakt:

 
Bergen teknologioverføring (BTO)
Frank Hoover
E-post: frank.hoover@bergento.no
 
Lungeavdelingen Helse Bergen
Øystein Fløtten
E-post: oystein.flotten@helse-bergen.no
 
Fjellanger detection and Training Acadamy
Rune Fjellanger
E-post: Rune@fjellanger.net