Fjellanger Hundesenter sitt DOG-POINTS program

September 2016

 

1 Medlemsvilkår

 

Medlemskap i Fjellanger Hundesenter sitt bonusprogram er tilgjengelig for alle. Barn under 18 år må ha godkjennelse av foresatt/verge for å søke medlemskap. Bonusprogrammet med tilhørende rettigheter er personlig og utelukkende til medlemmets private bruk, med mindre annet er oppgitt av Fjellanger Hundesenter. Når en er registrert som medlem hos Fjellanger Hundesenter vil en ha mulighet for oppsparing av bonuspoeng (Dog-Points) på de fleste aktiviteter, varer og tjenester en gjør bruk av (se punkt 2 for opptjening av Dog-Points). Et medlemskap hos Fjellanger Hundesenter koster kr. 500,- per år. Medlemskapet må fornyes hvert år (hver 12 mnd.).

Medlemskapet er personlig, dvs. at kun en person per medlemsnummer er tillat, og at bare det medlemmet som er navngitt har anledning til opptjening og bruk av rettighetene. Medlemskapet registreres i medlemmets navn, personlig e-post adresse. «Adresse c/o» tillates ikke, og e-post adressen skal være personlig. En medlemskapsperiode er 12 måneder, regnet fra registret dato for betalt medlemskap.

Alle medlemmer får mulighet til å tjene Dog-Points som kan brukes ved kjøp av de fleste varer og tjenester hos Fjellanger Hundesenter.

Det er bare medlemmer med gyldig medlemskap (betalt medlemskap innenfor medlemsperioden på 12 måneder), som har mulighet for opptjening av Dog-Points og tilgang til medlemsfordeler (pkt. 4).

Medlemmer som ikke har gyldig (betalt) medlemskap oppnår ingen opptjening av Dog-Points eller tilgang til sine medlemsfordeler så lenge medlemskapet står ubetalt.

Fjellanger Hundesenter skal varsels skriftlig vedrørende alle endringer av medlemmers personalia dersom det ikke er mulig med endring av dette online. Ved navneendring skal det vedlegges dokumentasjon som bekrefter dette, som f.eks. kopi av pass.

Generelle bestillingsregler gjelder for alle medlemmer, uavhengig av medlemsnivå. Servicefordeler knyttet til medlemskapsnivået gjelder kun for medlemmet selv, med mindre annet et oppgitt av Fjellanger Hundesenter. Din personlige 12 -måneders medlemsperiode starter den måneden du ble medlem hos Fjellanger Hundesenter.

Fjellanger Hundesenter forbeholder seg rett, etter utøvelse av rimelig skjønn, å avslutte og slette medlemskapet dersom det har foregått misbruk.  Dette medfører at opptjente og ubenyttede Dog-Points går tapt. Misbruk kan blant annet være det som omfattes som utilbørlig og respektløs oppførsel mot Fjellanger Hundesenter, dens partnere, ansatte eller kunder, overtredelse av punkt 2.8, samt straffbare handlinger eller handlinger som allment blir ansett som umoralsk eller uetisk.

Innbetalt medlemsavgift eller bruk av tjenester for medlemmer ved registrering online, innebærer at medlemmet/foresatte/verge aksepterer medlemsvilkårene til Fjellanger Hundesenter.

Personlig brukernavn og passord, og eventuelt andre innloggingsdetaljer er medlemmets personlige ansvar. Foresatt/verge for barn under 18 år har ansvar for sikkerhetskoden til disse medlemmer samt ansvar for hvordan og når sikkerhetskoden anvendes. Personlige opplysninger om konto oppgis bare den til som oppgir korrekt sikkerhetskode.


 

2 Opptjening av Dog-Points (1 Dog-Points = CashPoint = 1 NOK)

 

2.1 Dog-Points opptjenes på kjøp av varer og aktiviteter hos Fjellanger Hundesenter og ellers hvor det måtte opplyses av Fjellanger Hundesenter at slik opptjening kan finne sted. For registrering av Dog-Points må en være registrert online på Fjellanger Hundesenter sin hjemmeside eller få sine poeng etter fremlegg av legitimasjon ved registrering/kjøp ved vårt hundepensjonat eller en av våre butikker.

2.2 Fjellanger Hundesenter forbeholder seg retten til å avgjøre om medlemmet opptjener poeng (Dog-Points) eller ikke på de varer og tjenester som er tilgjengelig. Antall opptjente Dog-Points bestemmes ut ifra den til enhver tid gjeldende poengutdelingsordning på tidspunktet aktiviteten gjennomføres, uavhengig av når aktiviteten ble bestilt/reservert. Ved booking av opphold i skoleferien beregnes 50% avslag på opptjent antall Dog-Points.

2.3 Medlemmer opptjener Dog-Points for den vare eller aktivitet som blir bestilt og betalt, og som er oppgitt på bestillingskvitteringen, med mindre noe annet er angitt.   

2.4 Kun medlemmet selv kan opptjene Dog-Points uavhengig av hvem som betaler for aktiviteten/varen/tjenesten.

2.5 Dog-Points kan etterregistreres i inntil 3 måneder dersom det beviselig har oppstått en feil og dokumentasjon for feilen kan legges frem

2.6 Dog-Points og fordeler er personlige og kan ikke selges, overdras/kombineres, arves, tilbakebetales i kontanter eller benyttes til andre formål enn gitt av Fjellanger Hundesenter, med mindre noe annet blir avtalt skriftlig. Ved brudd på disse bestemmelsene kan Dog-Points, tjenester og andre fordeler bli slettet. Man kan videre bli nektet adgang til Fjellanger Hundesenter sine aktiviteter og tjenester, her under også nytt medlemskap.

2.7 Medlemmer kan benytte Dog-Points til å betale varer og tjenester når de har tilstrekkelig med poeng på sin konto. Dog-Points er gyldig i 3 år etter poengene ble opptjent i løpet av medlemsperioden.  Deretter forfaller poengene.

2.8 Et medlem kan kun benytte seg av ett Dog-Points program om gangen. Dette gjelder både opptjening og bruk av poeng, med mindre noe annet fremgår. Når poengene er registrert kan de ikke overføres til et annet Dog-Points program. Det gis ikke Dog-Points på bookede/bestilte varer/tjenester som ikke blir benyttet/avhentet.

2.9 Dersom medlemmet ikke har betalt medlemsavgift for en medlemsperiode vil det ikke bli registrert tellende Dog-Points på de aktiviteter/varer og tjenester en gjør bruk av hos Fjellanger Hundesenter.  Tellende Dog-Points blir registrert fra det tidspunkt ny medlemsavgift er innbetalt.  

 

3 Bruk av Dog-Points

 

3.1 Dog-Points og fordeler kan benyttes av medlemmet eller medlemmets nærmeste familie.

3.2 Medlemmet/foresatte/verge er selv ansvarlig for å sikre den enkeltes personlige brukernavn og passord, eventuelt andre innloggingsdetaljer, ikke tilflyter uvedkommende. Fjellanger Hundesenter har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser i forbindelse med urettmessig bruk av personlige innloggingsdetaljer.  Det er imidlertid medlemmet/foresatte/verge som er ansvarlig for benyttelse av poeng og fordeler, uavhengig om det er medlemmet selv eller en annen person som faktisk benytter disse.  Misbruk er definert i punkt 1.8.

3.3 Dog-Points tilbudene kan være begrenset og kan benyttes inntil tilbudet er fulltegnet/utsolgt. Det kan imidlertid også være aktiviteter/varer og tjenester som er unntatt fra muligheten om bruk av Dog-Points som betalingsmiddel.

3.4 Dog-Points kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabatterte tilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre annet uttrykkelig er angitt av Fjellanger Hundesenter. Ved endring foretatt av Fjellanger Hundesenter eller ved avbestilling blir gyldige Dog-Points tilbakeført til medlemmets konto (utgåtte poeng kan ikke gjenbrukes).

3.5 Bare bestillinger foretatt online kan avbestilles online. Når man ønsker å avbestille eller endre et allerede bestilt tilbud, vare eller tjeneste, må medlemmet/foresatte/verge ta høyde for åpningstidene til Fjellanger Hundesenter og/eller beregne rimelig god tid. Dokumenter/bekreftelser som er stjålet eller tapt før tilbudet skal benyttes, erstattes med nytt dersom dette er mulig. Gebyr for denne tjenesten kan påberopes.

3.6 Dog-Points kan ikke tilbakeføres etter at en aktivitet er påbegynt. For avbestilling av tilbud hvor Dog-Points er benyttet gjelder ordinære vilkår tilknyttet den enkelte aktivitet/vare/tjeneste. Dersom avbestilling må gjøres på grunnlag av sykdom hos medlem eller hund, må der fremlegges legeerklæring/veterinærattest som dokumentasjon for at Dog-Points kan tilbakeføres. Det er bare gyldige Dog-Points som kan tilbakeføres.

4 Medlemsnivåer
 

4.1 Kvalifisering til neste medlemsnivå.

Fjellanger Hundesenter har tre medlemsnivåer: Medlem, sølvhund og gullhund. Medlemsnivået bestemmes av hvor mange kvalifiserende Dog-Points har oppnådd i løpet av sin 12 måneders medlemsperiode.

Kvalifisering til et høyere medlemsnivå skjer etter følgende retningslinjer;

Medlem: laveste medlemsnivå hvor alle som har betalt medlemsavgift får tilgang til dette nivået.

«Sølvhund»: For alle medlemmer som i en medlemsperiode har oppnådd 600 Dog-Points.

«Gullhund»: For alle medlemmer som i en medlemsperiode har oppnådd 800 Dog-Points

I en medlemsperiode har et medlem mulighet til å kvalifisere seg til «Sølvhund» og «Gullhund». For ordinære medlemmer gjelder ingen kvalifiseringsbestemmelse.  Kommer medlemmet opp i et høyere medlemsnivå, beholder medlemmet dette nivået i hele den neste medlemsperioden (nye 12 måneder). Summen av kvalifiserende Dog-Points nullstilles når en medlemsperiode er slutt. Dette berører ikke de opptjente Dog-Points for uttak til kjøp av varer og tjenester.

1 Dog-Points = CashPoint = 1 NOK

 

4.2 Medlemsfordeler og nivå.

 

 

Medlem

Sølvhund Gullhund

Opptjening av Dog-Points på de fleste tjenesterhos Fjellanger Hundesenter

X X X

Egne spesialtilbud og nyhetsbrev på e-post og SMS

X X X

Leie av Fjellangerhallen til reduserte priser

X X X

Prioritet ved fullbooking i pensjonatet

X X X

Gratis deltagelse på drop-in treninger.

X X X

Gratisturer i skogen for en hunder som bor på vårt hundepensjonat

  X + 2 pr uke

X Hver dag under oppholdet

Halv observatørpris på utvalgte kurs

  X  

Prosent avslag på pensjonatopphold

  X 5% X10%

Gratis bad for en hund etter hvert opphold i pensjonat.

    X

Gratis observatørplass på utvalgte kurs

    X

Garantert plass i vårt hundepensjonat ved bestilling innenfor 24 timer før innsjekk (utenom sesong)

    X

Utsjekk/innsjekk etter avtale utenfor ordinær åpningstid uten tillegg i pris.

 
    X

 

 

5 Behandling av personopplysninger

 

5. 1 Ved å melde seg inn som medlem i Fjellanger Hundesenter sitt Dog-Points program (på nett eller på annen måte), samtykker medlemmet/medlemmets foresatte eller verge at Fjellanger Hundesenter registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet og medlemmets aktivitet og kommunikasjon med medlemmet i henhold til det som er fastsatt i dette punkt 5.  Sensitive personopplysninger vil ikke bli registrert eller behandlet av Fjellanger Hundesenter innenfor Dog-Points programmet.

5.2 Fjellanger Hundesenter registrerer og behandler følgende personopplysninger om medlemmer og medlemmets aktivitet, samlet omtales dette som «personopplysninger»:

- personlige opplysninger som opplyses ved søknad om medlem i Fjellanger Hundesenter sitt bonusprogram.

- Liste opp alle opplysningene som etterspørres ved registrering som medlem???

 

5.3 Personopplysninger blir registrert og behandlet til følgende formål; (I) å administrere medlemskapet i Fjellanger Hundesenter og opptjening og bruk av poeng, (II) å administrere og utføre bestillinger, (III) å analysere kundeatferd, (IV) å evaluere og forbedre Fjellanger Hundesenter sin virksomhet, (V) å holde medlemmenes adresse og kontaktinformasjon oppdatert, (VI) å samordne tilbud og aktiviteter og (VII) gi tilpasset markedsføring av Fjellanger Hundesenter sine produkter og tjenester.

5.4 Fjellanger Hundesenter oppbevarer personopplysninger i ett år etter at den siste opptjente Dog-Points er utløpt (poeng utløper fire år etter utløpet av den kvalifiseringsperioden de ble opptjent i) eller medlemskapet opphører, hva enn som inntreffer først.

5.5 Personopplysninger kan bli overført til relevante tilbud og aktiviteter som kan være av interesse.

5.6 Fjellanger Hundesenter kan benytte brevpost, elektronisk post, telefon (inkludert mobiltelefon, SMS, MMS), e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med medlemmer. Fjellanger Hundesenter kan sende reklame om sine respektive produkter og tjenester til medlemmene på/gjennom nevnte kommunikasjonsmidler. Medlemmet/foresatte/verge kan når som helst trekke tilbake samtykke til hvordan Fjellanger Hundesenter registrerer og behandler medlemmets personopplysninger. En tilbaketrekking av samtykke vil bli behandlet som en oppsigelse av medlemskapet hos Fjellanger Hundesenter, jf. kapittel 6.5.

5.7 Fjellanger Hundeskole AS er behandlingsansvarlig og ansvarlig selskap for personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår. Medlemmer/foresatte/verge har rett til å få informasjon som er registrert om medlemmet, samt kunne kreve eventuelle feil eller ufullstendige opplysninger rettet eller slettet. Medlemmet/foresatte/verge kan kreve at personopplysninger ikke blir brukt i direkte markedsføring ved å kontakte Fjellanger Hundesenter.

 

6 Generelle bestemmelser

 

6.1 Fjellanger Hundesenter er ikke ansvarlig og skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet, unntatt når annet er fastsatt i gjeldende ufravikelig lov eller i disse medlemsvilkårene. Videre er Fjellanger Hundesenter ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet av andre enn Fjellanger Hundesenter.  Alle tjenester og fordeler som helt eller delvis er betalt med Dog-Points er underlagt gjeldende vilkår for den enkelte kjøpte tjeneste, fordel, mv.

6.2 Med jevne mellomrom får Fjellanger Hundesenter sine medlemmer tilsendt særskilte tilbud. Disse tilbudene kan imidlertid være tidsbegrenset, og de kan være rettet mot spesielle markeder eller gjelde for en spesiell medlemsgruppe. Registrering kan også være nødvendig for å kunne dra nytte av disse tilbudene.

6.3 For medlemmer under 18 år har foresatt/verge ansvar for at medlemmet følger gjeldende betingelser og medlemsvilkår. Foresatte/verge har også ansvar for medlemmets benyttelse av tilbud og fordeler.

6.4 Fjellanger Hundesenter forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser når som helst. Innholdet i bonusprogrammet, slik som servicefordeler, poengregler og antall Dog-Points, samt annen informasjon som oppgis på hjemmesiden vedrørende bonusprogrammet, gjelder så lenge de er publisert på Fjellanger Hundesenter sine hjemmesider.  Fjellanger Hundesenter vil snarest mulig informere om eventuelle endringer i gjeldende vilkår, inkludert vilkår om opptjening og uttak samt også hva allerede opptjente bonuspoeng kan benyttes til. Slik informasjon gis gjennom minst en kommunikasjonskanal, og hovedsakelig gjennom Fjellanger Hundesenter sine hjemmesider. Nye regler, tabeller, nivåer, osv. gjelder uten unntak fra angitt dato. Medlemmer/foresatte/verge må selv holde seg oppdatert vedrørende gjeldende vilkår.  Fjellanger Hundesenter gir direkte informasjon vedrørende endringer dersom medlemmet etterspør slik informasjon.

6.5 Medlemmet/foresatte/verge kan når som helst si opp medlemskapet i Fjellanger Hundesenter sitt bonusprogram. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Fjellanger Hundesenter.

6.6 Fjellanger Hundesenter forbeholder seg rett til, med en (1) måneds varsel, å avvikle eller å erstatte bonusprogrammet. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Fjellanger Hundesenter sin hjemmeside. Dersom bonusprogrammet må avvikles grunnet endret lovgivning, en domsavgjørelse eller forbud gitt av myndighetene, kan programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning og opptjente Dog-Points vil da forfalle umiddelbart uten erstatning til det enkelte medlem.

6.7 Dersom Fjellanger Hundesenter går konkurs eller på annen måte ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor sine medlemmer, vil bonusprogrammet bli avviklet.

 

7 Tvister og lovvalg

 

7.1 Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Fjellanger Hundesenter sitt bonusprogram, gjelder norsk rett og rett verneting vil være Midhordland tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

7.2 Dersom en eller flere av disse medlemsvilkårene ikke lenger gjelder grunnet påbud fra kompetente myndigheter eller som følge av domsavgjørelse, vil uansett de resterende medlemsvilkår bestå uendret.

7.3 Disse medlemsvilkår og betingelser erstatter alle tidligere versjoner av medlemsvilkårene. Oppdatert per 1. september 2016. Med forbehold om trykkfeil og endringer.