Prosjektsamarbeid offentlig sektor

Mange oppdrag med undervisning og forelesninger innenfor politi, toll og forsvar. 

 Konsulentoppdrag for toll- og avgiftsdeparetmantet

 

2005  Evaluering av tolletatens narkotikasøkshunder med rapport.

Evaluering og kvalitetsikring av eksisterende rutiner ved vedlikeholdstrening og testing av alle tolletatens hunder, Det ble ogå foretatt intervju av hundeførere og instruktører for kvalitetsikring og tilbakemelding. 

                          

Opplæring av narkotikahunder og eksplosivsøkshunder

 

2018/2019 Narkotikasøkshunder kriminalomsorgen

2000 – Narkotikasøskhund til Trondheim politikam.

1996 – Narkotikasøkshund til Kriminalomsorgen 

1995 – Narkotikasøkshund til Tollvesenet i Norge

1994 – Narkotikasøkshund til Tollvesenet i Norge

1992 – Eksplosivsøkshund til Oslo Politikammer

Sakkynding i straffesaker

 

2003 – Sakkyndig i Ader Lagmannsrett, sak nr. 01-205 KHO

“Gamal Hossain saken”

2000 – Sakkyndig i Heggen og Frøland Sorenskriverembete,  Mysen, sak nr. 99-00-378M

 

2000 – Sakkyndig Flekkefjord Herredsrett, Kristiansand sak nr. 98-3146

 

1998 – Sakkynding Oslo tingrett sak nr. 98 – 00889 M/83

 

1998 – Sakkynding Stavanger tingrett, sak nr. RS 187/97

 

1997 – Sakkyndig Borgating Lagmannsrett, sak nr. 12 – 96/0154

 

1996 – Sakkyndig Bergen Tingrett sak. nr. 96/1800. “Rådmannsaken”