Priser og retningslinjer

Retningslinjer & Informasjon for leie

Priser

Timepriser trening Fjellangerhallen

Drop in

Antall personer Hverdager  
1 person  150 kr,- pr. time  
2 personer 200 kr,- pr. time  
3 personer 250 kr,- pr. time  
4 personer 300 kr,- pr. time  
5 personer  350 kr,- pr. time  
Mer enn 5 pers 400 kr,- pr. time  


Hallen leies ut pr time (ikke halve timer).
Den som booker hallen er ansvarlig for betaling som skal betales i sin helhet.

Ekstra person som ønsker å trene sammen med andre (allerede betalt treningstid)  kr. 100,- pr. time. betaling gjøres på VIPPS før trening tar til. 

For leie av lokaler til kurs eller annen kommersiel virksomhet ta kontakt med rune@fjellanger.net

 

Utleie i helger

Helg  – vinter (1. okt – 30.mars)

= fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 4000.- pr. dag + ekstra kost støm på kr 50,- pr time (gjelder perioden nov 22 – april 23)  + 450.- pr.  ekstra time.

Helgsommer (1.april – 30.sept)

= fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 3000.- pr. dag + 400.- pr. ekstra time

Helg -  halve hallen = fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 3000.- pr. dag + 450.- pr.  ekstra time

Teorilokalet kr 800.- pr. dag (200.- pr. time)

Kjøkken - kr 1000.-

Medlemsmøter: kr 600.-


Klubber, lag og organisasjoner kr 450.- pr. time + kr 50,- pr time i forbindelse med høye strømpriser (perioden nov 22 – april 23)

Rengjøring av undervisningsrom, toaletter og kafeen 350kr,-

 

 • Private bedrifter og øvrige næringsliv gjelder egne priser (be om pristilbud)

Priser for langtidsleie, helger og spesielle arrangement får du ved å henvende deg til rune@fjellanger.net

Leietager 

 • Den som foretar bestilling av treningstid er å betrakt leietager (e-post) for den tildelte treningstid.
 • Legitimasjon må kunne fremvises dersom dette blir etterspurt.
 • Det er leietager som er ansvarlig for at antall deltagere er i samsvar med registret bestilling. 
 • Leietager plikter å gjøre seg kjent med de regler som til en hver tid gjelder for bruk av treningsanlegget i Fjellangerhallen.
 • Det er leietager sitt ansvar å påse at alle som deltar på treninger er gjort kjent med ordensregler for Fjellangerhallen (se oppslag i hallen).
 • Leietager (ere) kan fritt benytte seg av det utstyr (agility, lydighet, rally-LP. etc.) som til en hver tid  er stilt til disposjon.  Det er den enkelte leietager sitt egen ansvar at utstyr benyttes i henhold til retningslinjer/regelverk. (f.eks. bruk av agilityutstyr i forhold til krav og anbefalinger (alder, kurs,ol.)

Betaling

 • Kunden bestiller og betaler via online booking.  Ved mangel på nett-tilgang kan betaling for leie skje ved bruk av VIPPS. 
 • Når det benyttes VIPPS må der skrives inn dato, tid og antall personer som deltar på treningen. Betaling for treningstid  skal alltid gjøres før treningen starter. 

 • Treningstid som ikke gjøres opp umiddelbart blir atomaisk belastet med kr 400,- pr. time.
 • Vårt VIPPS nr. er: 53155
 • Dersom det oppstår problemer med betaling må en ta kontakt med en av Fjellanger Hundesenter sine  ansatt, eventuelt ringe vakttelefon 45 66 54 28

Under trening

Fjellanger Hundesenter sin ideologi er utelukkende bruk av positiv innlæring ved trening av hunder. Bruk av Fjellangerhallen forutsetter derfor en type handtering av hunder hvor det ikke gjøres bruk av straff eller annen bevist påføring av ubehag under trening. Brudd på denne bestemmelsen kan resultere i umiddelbar bortvisning og innføring av karantenetid  før det eventuelt vil bli gitt ny adgang.


 • Hunder skal alltid føres i bånd når de er på vei til/fra biler eller oppholder seg på utsiden av Fjellangerhallen. Oppstår det skade eller annen konsekvens av at hunder er løse, vil det være eier/fører som må bære det fulle og hele ansvaret, inklusiv økonomisk inndekning.
 • Sørg for at hunden er godt luftet før den tas med inn i hallen.
 • All avføring som hunder måtte legge fra seg inne i Fjellangerhallen eller på området utenfor skal fjernes av hundeeier umiddelbart. I tilfeller hvor hunder kommer med løs avføring inne i Fjellangerhallen, skal dette fjernes ved brukt av dampstøvsuger (egen veiledning ved maskinen).
 • Lufting av hunder skal skje i retning mot hovedvei eller over elven og mot skogen (se skilting). Gjør oppmerksom på at det er innført helårs båndtvang i Bjørnefjorden kommune.
 • Alt utstyr som benyttes skal ryddes tilbake på plass innenfor avsatt leietid.
Tips
 • Dersom du skal trene agility eller annen hundesport som krever fysisk anstrengelse, anbefaler vi sterkt at det settes av tid til oppvarming av hunden før belastning, for på den måten å unngå skade.

 • Pass på utstyret ditt slik at du får det med deg hjem igjen.  Fjellanger Hundeskole AS stiller ingen garanti for at gjenglemt utstyr blir oppbevart og finner tilbake til sin rette eier.

Generelt

 • Registrerte og betalte treningstider refunderes normalt ikke. Det er dog mulig å søke om ny treningtid i bytte (treningstid tilgode) dog ikke lenger frem enn 3 mnd.  Søk om tilgodetid tilgode. 
 • Bestilling av treningstider kan gjøres i inntil 3 mnd. frem i tid. 
 • Dersom leietager ønsker å benytte anlegget etter kl. 21.30, må der gjøres avtale med Fjellanger Hundesenter sitt personell hva gjelder låsing og slukking av lys. 

Avbestilling 

 • Avbestilling av treningstid som er foretatt på nett gjøres normalt ikke.  En kan likeval søke om treningstid tilgode dersom dette gjøres minimum 12 timer før den bestilt tiden. Søk om treningstid tilgode

 • Når det er gjort avtale om utleie til arrangement på hele dager (hverdager ) må avbestilling finne sted seneste 1 uke før planlagt aktivitet.  For avbestilling hel dag i helger må avbestilling finne sted minimum 3 uker før. Er leietager i tvil om hvorvidt planlagt aktivitet kan bli gjennomført  kan denne tiden endres. Ta kontakt med oss på telefon 56 30 02 79 eller Vigdis/Rune for om mulig få en forlenget frist eller finne en alternativ løsning.

Brudd på ordensregler

 • Fjellanger Hundesenter har retten til å nekte personer adgang til anlegget dersom det foreligger spesielle hendelser eller brudd på de til en hver tid gjeldene ordensregler. Utestengelse kan tre i kraft med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger åpenbare brudd på fastsatte ordensregler ved Fjellangerhallen. Det kan bli fastsatt utestengelse på 3 mnd., 6 mnd. eller 1 år. Ny avtale kan innvilges etter at karantenetid er utløpt og ved at skriftlig søknad sendes administrasjonen ved Fjellanger Hundesenter.
 • Brudd på retningslinjer for betaling kan også føre til bortvising og reaksjoner i forhold til senere bestillinger.
 • Leietager kan også bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det forvoldes skade på utstyr eller bygninger når slik ødeleggelse ikke kan betraktes som normal slitasje.